Information om ÅEC 2021

Välkommen till ÅEC 2021 den 3 juli - vår ambition och övertygelse är att arrangemanget kommer kunna genomföras!

Antingen enligt ursprunglig plan eller med anpassningar på grund av Covid-19. Smittoläget och myndigheternas rekommendationer styr självklart vilka anpassningar som görs men organisationen bakom ÅEC är övertygade om att vi kommer att kunna genomföra arrangemanget på ett säkert sätt. Uppdaterat information släpps enligt nedanstående tidplan:

17/5 - i mitten av maj släpps nya riktlinjer från myndigheterna - hur påverkar de ÅEC?

1/6 - informationsuppdatering - vad är senaste nytt och vad gäller?

19/6 - nulägesuppdatering två veckor före arrangemanget

 

Med vänlig hälsning

Tävlingsledningen

 

Information about ÅEC 2021:

Welcome to ÅEC 2021 on July 3 – our ambition and conviction is that it will be possible to carry out the event!

Either according to the original plan or with adjustments due to Covid-19. The level of infection and the authorities’ recommendations obviously govern which adjustments will be made, but the ÅEC organization is convinced that we will be able to carry out the event in a safe way.

Updated information is released according to the schedule below:

17 May – In the middle of May, new guidelines are released from the authorities – How do they affect ÅEC 2021?

01 June – Information update – What are the latest news and what applies to ÅEC 2021?

19 June – Current situation update two weeks before the event.

 

Sincerely

ÅEC Race Organization

ÅEC 2021

Anmäl dig här